Knihovna

V naší knihovně mají čtenáři možnost v klidu a v příjemném prostředí trávit volné chvíle. Nedávno jsme vybudovali pro malé děti koutek plný krásných knížek a her, kde se mohou zabavit a pohrát si. Čtenáři zde mají k dispozici 1 PC s přístupem na internet.
Od roku 1997 probíhá automatizace knihovního fondu.Jedná se o knihovnický systém Clavius.

On-line katakog lze nalézt na http://hrochuvtynec.knihovny.net/katalog

Výpůjční doba

   Pondělí 8:00 – 11:00 12:00 – 15:00
   Úterý 8:00 – 11:00 12:00 – 18:00
   Čtvrtek 8:00 – 11:00 12:00 – 17:00

Telefon                        739 625 398

E-mail:                         hrochtyn.knihovna@tiscali.cz

Knihovní řád Obecní knihovny Hrochův Týnec

 1. V souladu se zřizovací listinou Obecní knihovny Hrochův Týnec ze dne 12. 12. 2001 a podle § 4, odstavce 6 zákona č. 257/2001 Sb. je vydáván tento Knihovní řád Obecní knihovny Hrochův Týnec.

 2. Obecní knihovna Hrochův Týnec (dále jen knihovna) je zálohovou organizací obce |Hrochův Týnec. Má postavení veřejně přístupné instituce poskytující knihovnické a informační služby.

 3. Posláním knihovny je veškerou svojí činností, systematickým budováním knihovního fondu, jeho aktivním využíváním a další knihovnickou, bibliografickou a informační činností přispívat k propagaci poznatků ze všech oblastí vědy, techniky, kultury a umění a napomáhat zvyšování všeobecné a odborné vzdělanosti občanů.

Služby knihovny

 1. Knihovna shromažďuje, odborně zpracovává a zprostředkovává knihovní jednotky (knihy a periodika, popřípadě další informační materiály). Zajišťuje absenční a prezenční půjčování dokumentů všem občanům regionu. Zpřístupňuje a uchovává interní a externí databáze, prezenčně umožňuje čtenářům využívat informace z CD-rom. Knihovna zpřístupňuje uživatelům Internet dle provozního řádu, poskytuje bibliograficko-informační služby. Na základě předchozí domluvy poskytuje knihovna informační, instruktážní, exkurzní a další služby pro organizované skupiny návštěvníků.

 2. Informace o knihovním fondu, katalozích, databázích a dalších možnostech nabídky služeb knihovny jsou poskytovány pracovnicí knihovny nebo prostřednictvím on-line vyhledávání v elektronickém katalogu.

Čtenáři

 1. Čtenářem knihovny se stává občan zaregistrováním a vydáním čtenářského průkazu. Ten obdrží po vyplnění registračního formuláře a předložení platného občanského průkazu, cizinci trvale nebo přechodně žijící v ČR po předložení platného cestovního dokladu s povolením k pobytu v ČR. Děti do 15 let věku musí předložit na přihlášce písemný souhlas rodiče nebo zákonného zástupce.

 2. Čtenářský průkaz je doklad, který čtenáře opravňuje užívat služby knihovny a a je platný 365 dnů od registrace. Čtenářský průkaz je nepřenosný. Jeho ztrátu je čtenář povinen neprodleně ohlásit knihovnici.

 3. Čtenář je povinen ohlásit změnu jména a bydliště. Pokud tak neučiní, je povinen hradit veškeré prokazatelné náklady vzniklé knihovně zjišťováním údajů. Osobní údaje jsou chráněny zákonem č. 101/2000 Sb. Podle tohoto zákona knihovna zpracovává pouze pravdivé a přesné osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa. Osobní údaje svých čtenářů shromažďuje pouze po dobu (do doby vyrovnání všech pohledávek a neobnovení platnosti čtenářského průkazu), která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Knihovna přijala taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení nebo ztrátě, neoprávněným přesunům nebo k jejich zneužití.

 4. Čtenář knihovny je povinen řídit se knihovním řádem a pokyny pracovníků knihovny. Je povinen šetrně zacházet s veškerým majetkem knihovny a ve všech prostorách zachovávat klid a pořádek. Pokud tato ustanovení nedodržuje, může být dočasně zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven povinnosti nahradit způsobenou škodu ani další odpovědnosti podle platných předpisů.

Výpůjční podmínky

 1. O způsobu zapůjčení knihovní jednotky rozhoduje knihovna a čtenář může mít půjčeno současně nejvíce 6 dokumentů. Výjimky povoluje knihovnice. Výpůjčky se uskutečňují v souladu s posláním knihovny a s požadavky ochrany knihovního fondu.

 2. Výpůjční doba pro půjčování knih a periodik je stanovena na 30 dnů. O prodloužení výpůjční lhůty musí čtenář požádat před jejím uplynutím osobně, písemně, telefonicky případně e-mailem. Žádat může nejvýše dvakrát. Knihy jejichž pořizovací cena je 500,- Kč a výše, se půjčují pouze proti podpisu čtenáře.

 3. Pokud po uplynutí výpůjční lhůty (i prodloužené) čtenář knihovní jednotky nevrátí, posílá knihovna upomínku, jejíž cena je stanovena v Ceníku služeb.

 4. Zvláštní jednorázové výpůjčky mohou být poskytnuty těm občanům, kteří se nechtějí stát registrovanými čtenáři knihovny. Poplatek za zvláštní výpůjčku je uveden v Ceníku služeb.

 5. Čtenář je povinen vrátit půjčené knihovní jednotky v takovém stavu, v jakém je převzal. Ve vlastním zájmu si je při půjčení prohlédne a případné zjištěné poškození oznámí příslušné pracovnici. Jinak ručí za každé poškození, které bude zjištěno při vrácení.

 6. Meziknihovní výpůjční služba (MVS). Pokud není dokument, který čtenář požaduje, ve fondu knihovny, zprostředkuje knihovna na požádání vypůjčení dokumentu dle zásad MVS, popř. Mezinárodní MVS. Čtenář musí převzetí dokumentu stvrdit svým podpisem a musí bezpodmínečně dodržet termín vrácení určený knihovnou. Manipulační poplatek za MVS je stanoven v Ceníku služeb.

 7. Rezervace knihovních jednotek. Pokud žádá čtenář dokument půjčený jinému čtenáři z fondu knihovny, může si jej rezervovat u obsluhy výpůjčního pultu. Knihovna po získání žádaného titulu uvědomí čtenáře, který požádal o rezervaci telefonicky, zasláním SMS, e-mailem nebo prostřednictvím pošty. Při zaslání oznámení o rezervaci poštou je stanoven manipulační poplatek dle Ceníku služeb.

Ztráty a náhrady

 1. Čtenář je povinen bezodkladně nahlásit poškození nebo ztrátu dokumentu a do lhůty stanovené knihovnou nahradit škodu ve smyslu ustanovení občanského zákoníku.

 2. V případě ztráty, zničení nebo poškození dokumentu rozhoduje o způsobu náhrady pracovnice knihovny. Ta může požadovat náhradu škody obstaráním náhradního výtisku téhož díla, popř. stejné dílo v jiném vydání, jiné dílo nebo finanční náhradu. Výše náhrady je uvedena v Ceníku služeb.

 3. Za knihu nebo časopis, který nelze v době ztráty nebo poškození na knižním trhu získat, má knihovna právo požadovat plnou výši náhrady za zhotovení kopie podle platných ceníků.

 4. Při ztrátě nebo poškození knihy vypůjčené prostřednictvím MVS je nutno postupovat dle pokynů knihovny, která výpůjčku poskytla.

Ceník služeb

 1. Čtenářské (registrační) poplatky

Dospělí čtenáři 100,-

Děti a mládež do 15 let 60,-

Důchodci 60,-

Rodina 120,-

 1. Poplatky za nedodržení výpůjční doby

1. upomínka po 30 dnech (neposílá se domů) 10,-

2. upomínka po 60 dnech (neposílá se domů) 40,-

3. upomínka po 90 dnech (doručenka) 60,- + poštovné

4. upomínka po 120 dnech (doručenka) 120,- + poštovné

5. soudní dopis

 1. Zvláštní výpůjčka

Za každý půjčený titul na 30 dnů 20,-

Prodloužení 20,- (max. 3x)

 1. Meziknihovní výpůjční služba

dvě knihy v měsíci zdarma, další 10,-

 1. Poškození čárového kódu 10,-

 1. Poškození knihy, časopisu

částka dle uvážení knihovnice (podle stavu poškození)

 1. Ztráta knihy, časopisu

pořizovací cena knihy + 100,- manipulační poplatek

pořizovací cena časopisu

 1. Tisk

černobílý jednostranný A4 5,-

černobílý oboustranný A4 10,-

 1. Použití PC

zdarma

Používání PC – provozní řád

1. Uživatelem PC se může stát každý občan ČR starší 15 let i cizí státní příslušník. Osoby mladší 15 let se mohou stát uživatelem PC pouze se souhlasem pracovnice knihovny.
2. Uživatel nesmí měnit konfiguraci systému, vzhled pracovní plochy ani vstupovat a zasahovat do jiných programů.
3. Prohlížení rasisticky, nacisticky a eroticky zaměřených www stránek není povoleno.
4. Uživatelé PC jsou povinni respektovat pokyny pracovníků Obecní knihovny.
5. PC je pro veřejnost k dispozici shodně s půjčovní dobou Obecní knihovny. V nepůjčovní dny lze počítač využívat po dohodě s personálem knihovny.
6. Kdo z uživatelů tato ustanovení nedodržuje, nebude mu přístup na PC umožněn.